جدول تعرفه

خانه المان‌ها جدول تعرفه

طرح ساده

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

تومان199ماهیانه

محبوب

طرح پیشرفته

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

تومان299ماهیانه

طرح ویژه

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

تومان499ماهیانه

طرح ساده

تومان199

ماهیانه

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح حرفه ای

تومان399

ماهیانه

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح پیشرفته

تومان599

ماهیانه

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح ساده

تومان199/ ماهیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

انتخاب محبوب

طرح حرفه‌ای

تومان299/ ماهیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح ویژه

تومان499/ ماهیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح ساده

تومان199/ ماهیانه

 • ارسال یک شغل
 • ویرایش لیست شغل
 • مشاهده وضعیت شغل
 • محدودیت 60 روزه

طرح حرفه‌ای

تومان399/ ماهیانه

 • ارسال یک شغل
 • ویرایش لیست شغل
 • مشاهده وضعیت شغل
 • محدودیت 60 روزه

طرح نهایی

تومان599/ ماهیانه

 • ارسال یک شغل
 • ویرایش لیست شغل
 • مشاهده وضعیت شغل
 • محدودیت 60 روزه

طرح ساده

تومان499/ سالیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح حرفه‌ای

تومان799/ سالیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح ویژه

تومان999/ سالیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح ساده

تومان49/ ماهیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح پیشرفته

تومان79/ ماهیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا

طرح ویژه

تومان89/ ماهیانه

 • 10 کلمه کلیدی
 • جز نتایج برتر
 • تحلیل وبسایت
 • تحلیل و جستجو
 • بهبود محتوا